Wybierz to,
co najlepsze
dla Ciebie

Problem
z infekcją
pęcherza?

Dowiedz się więcej

Problem
z kamicą
nerkową?

Dowiedz się więcej

Drodzy Użytkownicy!

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować o celach i zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE ?

Administratorem danych osobowych Użytkowników tej strony jest Spółka Poznańskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej nazwane również Spółką)

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej PZZ „HERBAPOL” S.A. oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Leków w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w aptece, za pośrednictwem strony internetowej www.herbapol.poznan.pl. - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych produktów własnych PZZ HERBAPOL S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie internetowej PZZ „HERBAPOL” S.A. i/lub wykonania umowy sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  7. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  8. dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie przez czas do momentu przedawnienia roszczeń, jakie Użytkownicy mogą zgłaszać Spółce w związku z wykonaniem umowy. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Spółkę dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi stron internetowych PZZ „HERBAPOL” SA oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki.

JAKIE MASZ PRAWA

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, anominizacji lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: daneosobowe@herbapol.poznan.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres PZZ „HERBAPOL” SA ul. Towarowa 47/51; 61 – 896 Poznań.